Domov se zvláštním režimem

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci. Cílem je co největší začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Kapacita

18 lůžek

Doba poskytované péče

non-stop

Služba je určena pro

Okruhem osob, kterým je poskytována sociální služba jsou muži od 15 let s mentálním postižením nebo autismem a s rizikovým chováním, které významně snižuje možnost kolektivního soužití. Z těchto důvodů jsou obvykle odmítáni jinými typy pobytových sociálních služeb. Dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení  a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 6 lůžek

Služba není určena pro

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit kompenzačními pomůckami
 • s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem onemocnění
 • závislým na návykových látkách

Cíle poskytované služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • posilování možností seberealizace a sebeuplatnění
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb

Zásady poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem jsou zajišťovány dle § 50 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozsah poskytované služby

 • keramická dílna
 • výtvarná dílna

Místa poskytované služby

 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 506, bydlení – kapacita 12 lůžek
 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 507, bydlení– kapacita 6 osob

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.