Domov pro seniory

Základním posláním služby je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Veškerá činnost personálu směřuje k vytvoření příjemného prostředí tak, aby se co nejvíce přibližovalo přirozenému sociálnímu prostředí seniorů.

Kapacita

51 lůžek

Doba poskytované péče

non-stop

Služba je určena pro

osoby, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:

 • potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb
 • potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči.

Služba není určena pro

 • osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách
 • osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou
 • osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na lůžkovém
 • oddělení specializovaného zdravotnického zařízení

Cíle poskytované služby

Zásadním cílem služby je pomáhat seniorům řešit jejich nepříznivou zdravotní či sociální situaci, podporovat je v maximálně možné míře soběstačnosti, pomáhat jim při rozvíjení osobních zájmů a schopností a podporovat je při začleňování do prostředí našeho domova a pomáhat jim rozvíjet přirozené mezilidské vztahy.

Zásady poskytované služby

 • Respektování individuality každého uživatele: zdůrazňujeme individuální volbu každého uživatele, respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav uživatele.
 • Poskytování přiměřené podpory:  zdůrazňujeme podporu v takové formě a rozsahu, aby podporovala uživatele v co největší míře soběstačnosti.
 • Dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům:  zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby.
 • Dodržování odborného a profesionálního přístupu všech zaměstnanců: zaměstnanci si průběžně rozšiřují odborné znalosti a dovednosti a rozvíjejí osobnostní vlastnosti a schopnosti prostřednictvím skupinových a individuálních sebezkušenostních aktivit.

Rozsah poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domov
pro seniory jsou zajišťovány dle § 49 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místa poskytované služby

 • Onšov 1, 395 01 Pacov – kapacita 51 lůžek

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.