Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Kapacita

18 lůžek

Doba poskytované péče

non-stop

Služba je určena pro

 • dospělé osoby s mentálním postižením těžkého stupně, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení  a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 6 lůžek

Služba není určena pro

 • osoby s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit kompenzačními pomůckami
 • osoby s infekčním nebo parazitárním onemocnění při kterém může být osoba zdrojem onemocnění
 • osoby jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního onemocnění
 • osoby závislým na návykových látkách (drogách, alkoholu)
 • osoby s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Cíle poskytované služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvíjení pracovních dovedností
 • zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky při poskytování sociálních služeb

Rozsah poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova pro osoby se zdravotním postižením v souladu s § 48 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V dílnách denních aktivit nabízíme:

 • keramická dílna
 • výtvárná dílna

Místa poskytované služby

 • 393 01 Pelhřimov, Starý Pelhřimov 109, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 64 Počátky, Žižkova 395, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715 – kapacita 6 lůžek
 • 394 04 Nový Rychnov 276, bydlení – kapacita 6 lůžek

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.