Chráněné bydlení

Posláním služby  je umožnit klientům žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat klienty při začlenění do společnosti. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti a poskytované sociální službě.

Kapacita

42 lůžek

Doba poskytované péče

non-stop

Služba je určena pro

 • dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým  onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 36 lůžek
 • dospělé osoby s mentálním postižením a problémovým chováním, které mají sníženou    soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 6 lůžek

Služba není určena pro

 • dospělé osoby s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit kompenzačními pomůckami
 • dospělé osoby s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem onemocnění
 • dospělé osoby jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního onemocnění
 • dospělé osoby s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Cíle poskytované služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní klientu uplatnit se na trhu práce
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky při poskytování sociálních služeb

Rozsah poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Chráněného bydlení jsou zajišťovány dle § 51 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místa poskytované služby

393 01 Pelhřimov, Březová 2343 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

393 01 Pelhřimov, Březová 2342 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Cetoraz 231 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Cetoraz 232 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

396 01 Humpolec 1843 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

396 01 Humpolec 1844 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Máte zájem o naše služby?

Chcete se k nám podívat a zjistit jak fungujeme, nebo hledáte více informací? Neváhejte se na nás obrátit, u nás jsou všichni vítání.